Västerviks golf

Personuppgiftspolicy

Allmänt

Västerviks Golf värnar om din personliga integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar era personuppgifter till oss. Vi vill med denna Personuppgiftspolicy beskriva hur vi säkerställer att era personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning, Personuppgiftslagen (PuL) och EUs kommande integritetslagstiftning Dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Vi är personuppgiftsansvarig för behandling av era personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi är ansvariga för behandlingen av personuppgifter på våra webbplatser, mobilapp och andra kommunikationssystem kopplade till oss.

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett Dataskyddsombud som bland annat har till uppgift att övervaka att Personuppgiftsansvarigs behandling av era personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vårat Dataskyddsombud nås på följande e-postadress: dataskyddsombud@vasterviksgolf.se, eller via vanligt brev som skickas till: oss, Att: ”Dataskyddsombud”, Box 410 , 593 26 Västervik.

Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Personuppgiftspolicy, behandling av era personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Du kan kontakta oss på dataskyddsombud@vasterviksgolf.se,, alternativt besöka vår fysiska adress.

Hur vi samlar in information om dig?

Direkt från dig. Vi samlar in information om dig som du lämnar när du exempelvis beställer varor eller tjänster, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, eller vid event, deltar i en tävling, svarar på enkäter/undersökningar, ställer frågor på vår kund- och supportforum, e-postar, ringer eller på annat vis tar kontakt med oss. Genom din användning av våra webbplatser och sociala medier.
Vi samlar in information i form av ditt användande av tjänsten när du använder vår webbplats eller någon annan digitaltjänst från oss. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka produkter och tjänster du är intresserad av. Via vår hemsida samlar vi in anonym teknisk information så som hur länge sidan använts och vilka sidor som ses för att kunna utveckla och förbättra sidan.

Från tredje part.

Vi samlar in information från tredje part som lämnar personuppgifter om dig eller andra personer i företaget. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga personers samtycke till att lämna dessa personuppgifter till oss.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in följande information för de ändamål vi beskriver nedan:
Kontaktuppgifter: Namn, adress, telefonnummer, e-post, företagsdata exempelvis.
Produkt- & tjänsteinformation: Företagsfakta, kontaktinformation (namn, kontaktuppgifter mm). Användarinformation: Information om din enhet såsom t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbinställningar, operativsystem, plattform, skärmupplösningar samt information om din geografiska placering. Vi samlar även in information om hur du interagerar med oss t.ex. hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder: För administration och leverans av reklam- och kommunikationstjänster
Vi behandlar era personuppgifter för administration och leverans av produkter & tjänster, d.v.s. för att kunna fullgöra avtalet med dig. I detta ingår bland annat att ställa ut köpedokument, administrera kundinformation och affärsdata, tilläggstjänster, resor och inköp, genomföra betalningar och administrera eventuella ändringar inför och under kundprocessen.

För att erbjuda kundvård

Vi kan använda era uppgifter när du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer för att ge dig den kundvård du har rätt till i enlighet med det avtal du ingått med oss. Vi behandlar era uppgifter, så som företags- & kontaktinformation och projektnummer, för att kunna fullfölja sådana serviceärenden kopplade till din kundprocess.

För utskick och tillhandahållande av information

Vi använder era uppgifter för utskick och tillhandahållande av information via e-post, sms och/eller telefonsamtal för att fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bland annat att skicka bokningsbekräftelse, viktig information inför och under din kundprocess, erbjudanden kopplade till kundprocessen, eventuella avvikelser som skulle kunna uppstå och betalningspåminnelser.

Marknadsföring och personifiering

Era företagsuppgifter används för att vi genom direkt marknadsföring av våra egna och/eller särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster ska lämna bättre och mer personliga erbjudanden till er. Behandlingen av era uppgifter sker för att fullgöra avtalet med er och andra berättigade intressen. Däri ingår att vi bland annat använder personifiering för att anpassa nyhetsbrev efter era preferenser och behov utifrån användarmönster av vår hemsida (inklusive besökshistorik) påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut just när du besöker oss kommunicera via sociala medier och webbannonsering på andra webbplatser än vasterviksgolf.se.

Du kan när som helst vid varje marknadsföringsmeddelande avregistrera dig från att motta marknadsföring från oss.

För affärsutveckling och utveckling av resetjänst och service

För att utveckla och förbättra våra tjänster och service använder vi i huvudsak anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för detta ändamål. Det kan dock förekomma att vi använder information som t.ex. användarbeteende, affärsinformation som vi har samlat in om det är relevant för ändamålet, vilket baseras på våra berättigade intressen att förbättra vår tjänst och service till er i framtiden.

För att uppfylla författningsreglerade krav

Vi behandlar era företagsuppgifter för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande affärsvillkor, säkerhet, redovisning, reklamation.

Laglig grund

Sammanfattningsvis behandlar vi era företagsuppgifter för att (i) kunna uppfylla vårt avtal med er, d.v.s. administrera och leverera köpta tjänster, (ii) ni har gett samtycke för oss att behandla dem för att kunna skicka nyhetsbrev m.m., (iii) för att följa lagkrav eller (iv) för att det ligger i vårt eller våra samarbetspartners berättigade intresse.

Hur länge bevarar vi din information?

Vi bevarar företagsuppgifter endast så länge som det är nödvändigt att bevara dem för att fullgöra vårt avtal med dig och de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Personuppgiftspolicy. Er kundhistorik vilket inkluderar kontaktuppgifter, bokningsinformation och sparas till ni som kund ber om att få bli bortglömda. Vi sparar också era kunduppgifter på andra grunder än för att fullgöra vårt avtal med er, t.ex. för att följa bokföringslagen. De lagstadgade kraven styr då hur länge vi sparar dessa uppgifter.

Om ni har registrerat er för att få nyhetsbrev från oss, sparar vi era personuppgifter så länge som ni vill fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Samma personuppgift kan sparas av oss för skilda ändamål, i olika system, därför kan tex. ditt namn finnas kvar i våra system för att vi ska kunna leverera varor och tjänster trots att personuppgiften har gallrats bort för exempelvis marknadsföringsändamål.
Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att lämna ut era personuppgifter till noggrant utvalda tredje parter. All överföring görs i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av era personuppgifter enligt ovan beskrivning. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att era personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Leverantörer av reklam- & kommunikationsrelaterade tjänster

Överföring sker till våra samarbetspartners inom reklambranschen för att administrera och leverera den vara eller tjänst du beställt av oss.

 

Era rättigheter

Vi ansvarar för att era personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kommer på er begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Ni har rätt att begära tillgång till och rättelse eller i vissa fall radering av uppgifter, begära begränsning av fortsatt behandling av era personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen (exempelvis om ni ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Personuppgiftsansvarig kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt stycket ”Vilka kan vi komma att dela din information till?” ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt.
Ni har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra era uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från oss om bland annat vilka uppgifter som finns registrerade om er, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har
lämnats eller ska lämnas ut.

Om du inte vill att vi behandlar era uppgifter för t.ex. direkt marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och/eller avregistrera dig i våra marknadsföringsmeddelanden. När vi har mottagit din återkallelse kommer vi att upphöra med att behandla uppgifterna för det ändamål du lämnade ditt samtycke.
Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar era personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på www.datainspektionen.se.

Hur skyddar vi din information?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar era personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda era personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Förändringar av denna personuppgiftspolicy

Från tid till annan kan vi göra ändringar till vår personuppgiftspolicy. Vi kommer att med rimligt varsel meddela dig vid ändringar av policyn i enlighet med vad som krävs enligt lag. Vi kommer också att lägga upp en uppdaterad policy på vår webbsida. Den uppdaterade policyn kommer att ha ett annat datum och versionsnummer. Vänligen besök vår webbsida regelbundet för uppdateringar.